Privacy en Cookie Policy

PRIVACY POLICY

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze webshop verwerken wij verschillende persoonsgegevens. In deze privacy policy wordt uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag, hoe wij kennis krijgen van deze persoonsgegevens, alsook wat uw rechten zijn en hoe u uw persoonsgegevens kan (laten) aanpassen.

1. Identiteit Verwerkingsverantwoordelijke

Muylle-Facon BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem, geregistreerd in de KBO onder het nummer 0607.980.657 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy.

2. Verwerking Persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u een klanten-account aanmaakt, bestellingen plaatst op onze webshop, contact met ons opneemt (via het contactformulier op onze website) of wanneer u deze zelf rechtstreeks aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens zijn nodig om u een orderbevestiging te kunnen toesturen, u op de hoogte te stellen dat uw bestelling is verwerkt en om uw bestelling en de factuur aan u te kunnen bezorgen.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • aanhef, voor- en familienaam (verplicht)
 • adres (verplicht)
 • e-mailadres (verplicht)
 • telefoon- en/of gsm-nummer (verplicht)
 • geboortedatum (optioneel)
 • gebruikersnaam (verplicht)
 • aankoopgegevens en -historiek (verplicht)
 • aankoopgedrag en -voorkeuren (mits uw toestemming)

Wanneer u voorafgaande toestemming hebt moeten geven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, dan kan deze toestemming steeds worden ingetrokken.

3. Doeleinden & Grondslagen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de hiernavolgende doeleinden:

 • klantenbeheer
 • uitvoering van onze verkoopovereenkomsten
 • boekhoudkundige verwerking
 • klantenservice

De rechtsgronden zijn de uitvoering van onze overeenkomst en het vervullen van de wettelijke of reglementaire verplichtingen.

4. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en daarbij worden de wettelijk opgelegde bewaartermijnen gerespecteerd waar van toepassing.

5. Doorgifte aan derden en derde landen

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden en delen deze uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het overige worden uw gegevens alleen aan derden verstrekt met uw toestemming. Met derden die uw gegevens in onze opdracht verwerken (zoals bv. betaal- en bezorgdienstverleners, IT-dienstverleners) wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wij blijven daarbij verantwoordelijk voor de verwerkingen waar van toepassing.

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt of doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien uw persoonsgegevens toch zouden worden doorgegeven of opgeslagen in derde landen zal ervoor worden gezorgd dat dit gebeurt aan een derde land dat een passend beschermingsniveau waarborgt dan wel op voorwaarde dat andere passende waarborgen worden geboden.

6. Beveiliging

Wij nemen de vertrouwelijkheid en de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en zorgen dan ook voor passende technische en organisatorische beveiligingsmethodes om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Verder wordt alleen toegang verschaft tot uw persoonsgegeven aan onze medewerkers die daadwerkelijk toegang tot uw gegevens nodig hebben in het kader van de uitoefening van hun functie en vertrouwd zin met ons privacy-beleid.

7. Rechten van de betrokkene

U hebt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

- recht op inzage

op uw verzoek verlenen wij u toegang tot alle persoonsgegevens die van u worden verwerkt

- recht op correctie/aanpassing

op uw verzoek wijzigen wij onjuiste persoonsgegevens

- recht op verwijdering

uw persoonsgegevens zullen worden gewist, tenzij uw verzoek niet kan worden ingewilligd omdat er op ons een wettelijke plicht rust om de betreffende gegevens te bewaren of omdat wij de gegevens nog nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze werden opgevraagd.

- recht op intrekking toestemming

wanneer de toestemming werd gevraagd voor het gebruik van uw persoonsgegevens, kan u ons nadien altijd laten weten dat u deze toestemming terug wenst in te trekken. De verwerking van de betreffende persoonsgegevens wordt dan stopgezet, tenzij er een andere reden zou zijn die ons tot de verdere verwerking verplicht.

- recht op gegevensoverdracht

u kan ons vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerde en leesbare vorm bezorgd te krijgen of door te geven aan een derde.

- recht van bezwaar

u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u van oordeel bent dat uw persoonlijk belang zwaarder doorweegt dan ons gerechtvaardigd belang. Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan steeds bezwaar worden gemaakt.

- recht op beperking van verwerking

u hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, als u de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens betwist of bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voormelde rechten kunnen worden uitgeoefend door zich te wenden tot service@rubiomonocoat.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan, kan er aanvullende informatie van u worden gevraagd om uw identiteit na te gaan. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van één maand op uw verzoek.

U kunt er ook voor kiezen om uw gegevens zelf in te kijken, te beheren, corrigeren of te verwijderen door in te loggen op uw klanten-account.

8. Contact - Klachten

Indien u vragen hebt over ons privacy-beleid of klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u contact met ons opnemen +32 (0) 51 30 80 54 door een e-mail toe te sturen aan info@rubiomonocoat.com.

Indien u het niet eens zou zijn met de manier waarop de door u verstrekte persoonsgegevens door ons worden verwerkt, dan kan u zich wenden tot de nationale toezichthoudende Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – email: contact@apd-gba.be - https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

9. Wijzigingen

Wij behoudens ons het recht voor om deze Privacy Policy te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op onze website. Bij substantiële wijzigingen, wordt u daarvan per e-mail op de hoogte gesteld.